Vestkystborgmestre frygter farvel fra økonomisk pressede tyske turister

DEBATINDLÆG

Af Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune – pva. borgmestrene i 10 vestkystkommuner; Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder

Hvor er vestkystturismen i den lokale valgkampsdebat?

Vestkystturismen spiller en afgørende rolle for dansk økonomi og kystkommunernes udvikling og velfærd, men ligesom alle andre brancher står vestkystturismen overfor udfordringer, mens verden kigger ind i usikre tider. Derfor bør kystturismen være et centralt tema i den lokale valgkamp, lyder det fra 10 vestkyst-borgmestre.

Valgkampstoget buldrer i øjeblikket afsted i høj fart, og landets politikere er i fuld gang med at gøre deres hoser grønne over for vælgerne. Et emne, der dog burde få opmærksomhed i valgkampen, er turismen på den jyske vestkyst. For vestkystturismen har en enorm betydning for den danske økonomi samt for udvikling og velfærd langs Vestkysten. 

I 2019 lød turismeomsætningen i Danmark på 139 mia. kr., hvilket skabte et skatteprovenu svarende til 6,5 procent af det samlede provenu i Danmark. Samtidig bidrog turismen med 175.000 arbejdspladser svarende til 5,8 procent af den samlede beskæftigelse herhjemme. Ser man isoleret på Vestkysten, står den 550 kilometer lange kyststrækning for 19,2 mio. årlige overnatninger og en turismeomsætning på 24,5 mia. kr. Målt på antal overnatninger tegner Vestkysten sig således for hele 34 procent af det samlede antal overnatninger i Danmark.  

Ligesom mange andre brancher ser turismen imidlertid også ind i usikre tider med en brat økonomisk opbremsning, hvorfor der er behov for, at både lokale politikere på Vestkysten men også resten af landets politikere i endnu højere grad har fokus på vestkystturismens udfordringer. Det er afgørende, hvis branchen også fremadrettet skal levere i samme store omfang til det danske samfund og til Vestkystens udvikling og velfærd. 

Derfor har 10 borgmestre på Vestkysten formuleret tre forslag til landspolitikerne i det kommende folketing. 

Vestkysten på Finansloven

Den positive udvikling i vestkystturismen, som vi har set de sidste mange år, bidrager til etablering af mange nye lokale virksomheder, arbejdspladser, bosætning og samfundsomsætning. Det giver håb om udvikling i en tid med afvikling af minkbranchen, dele af fiskeriet samt øvrige dele af vores lokale produktion. Det kræver dog mere handlekraft og en styrket fælles indsats på tværs af det offentlige og private, hvis håbet skal realiseres og ikke falde i dvale i takt med, at vores konkurrenter stormer frem.

Vestkystkommunerne bidrager allerede i vid udstrækning med investeringer i turismen. Vi lægger dog samtidig op til, at Vestkysten også kommer på Finansloven, og at man fra statens side yder en finansiering af vestkystturismens udvikling – i første omgang for en fireårig periode. Det bør give mening, fordi vestkystturismen er så afgørende for områdets udvikling og velfærd.

Opbremsning i tyske bookinger

Vestkysten tegner sig ligeledes for 45 procent af alle udenlandske overnatninger i Danmark, men med en recession og energikrise under opsejling i Tyskland er vi allerede nu begyndt at se en opbremsning af bookinger fra dansk turismes vigtigste marked. Tyske turister står for 58 procent af alle internationale overnatninger i Danmark. 67 procent af disse foregår på Vestkysten, og derfor vil vi blive særligt hårdt ramt herude af en tysk recession. 

Det kræver derfor, at der i perioden 2023-2025 afsættes midler på Finansloven til markedsføring af Vestkysten i Tyskland med henblik på at fastholde den stærke position på markedet. 

Mangel på nye overnatningsformer

Skal vi i kommunerne selv kunne bidrage bedst muligt til løsningen af de udfordringer, vi står overfor, er der behov for videre beføjelser, friere rammer og mere selvbestemmelse. Investeringerne i nye overnatningsmuligheder har ikke fulgt den vækst, vi har oplevet de seneste år, hvorfor vi står overfor akut mangel på overnatningskapacitet. Det skyldes i høj grad de strikse retningslinjer, som planloven i dag udstikker, og som gør det næsten umuligt for kystkommuner at udvikle nye, attraktive overnatningsprodukter.

Hvis turismen på Vestkysten fortsat skal udvikle sig, er der brug for, at der kan gives nye rammer til at etablere nye kystnære overnatningsprodukter. Derfor foreslår vi konkret en lempelse af planloven samt etablering af en ny forsøgsordning for innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter i kystnære områder.